Ika

14 tekstów – auto­rem jest Ika.

Cza­sem Bóg da­je bar­dzo ciężki krzyż na me ramiona... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 marca 2010, 17:52

Ko­bietą- jes­tem chy­ba dla Niego tyl­ko wte­dy kiedy chce poczuć mój smak... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 marca 2010, 19:58

Co ja­kiś czas, wra­ca... - tam­ten czas... wspom­nień czas... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 22 lutego 2010, 19:05

Każde­go dnia leżysz koło mnie Ty i mój pies...i tak każde­go dnia zas­ta­nawiam się do ko­go wo­le się przy­tulić, gdy za­sypiam... i zaw­sze wy­bieram te­go wier­ne­go psa- które­go tak nienawidzisz... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 29 grudnia 2009, 09:33

Oto od­ważny lot­nik i przy­jaciel pi­sarza-Guil­laumet-w czer­wcu 1931 ro­ku le­ci sa­mot­nie z Pa­ryża do Chi­le i mu­si awa­ryj­nie lądo­wać wy­soko w An­dach na za­marzniętym je­zio­rze. Aby liczyć na oca­lenie, mu­siałby wspiąć się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 grudnia 2009, 19:00

Z zeszy­tem na ko­lanach spoglądam na telefon.
Cisza. Nie dzwoni.
Sa­ma nie wiem dlacze­go. Może ma ko­goś, al­bo czas go goni.
Nie ważne.
Nasz związek nie is­tnieje. Wszys­tko to fik­cja, której bo­hate­rami jes­teśmy my sa­mi. Próbuję uwie­rzyć w miłość, lecz już nie potrafię.
Dlaczego?
Za trud­ne dla mnie py­tanie.
Wiem, wiem jedno:
Kochałam, te­raz nie jes­tem te­go ta­ka pew­na. Jeśli mnie kocha to zadzwoni.
Więc ja na­dal czekam... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 grudnia 2009, 16:34

Kiedyś w święta Bożego Na­rodze­nia, składając życze­nia mo­jemu byłemu chłopa­kowi, powiedziałam:
"Życzę Ci zdro­wia, szczęścia, wszys­tkiego co dob­re, a na­de wszys­tko Miłości...",
no co On odpowiedział
"Nie życz mi Miłości, ja jes­tem tu a Ty tam..."
rozpłakałam się i odeszłam...

[wspom­nienie, mu­siałam dodać] 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 listopada 2009, 22:09

Do tej po­ry Bóg miał dla mnie ot­warte ok­no, dziś jed­nak ot­wiera prze­de mną drzwi...

[nie zmar­nuję tej szansy...] 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 listopada 2009, 21:12

"Przy­tul się do nadziei, a w ciszy będzie umierać to, co jest Twoim bólem..."

[Gdzieś przeczytane] 

myśl
zebrała 31 fiszek • 17 listopada 2009, 21:40

Kiedyś nie wie­działam co to jest miłość, a te­raz żałuję , że wiem.
Kiedyś wyob­rażałam so­bie chłop­ca, który zro­bi wszys­tko, abyśmy by­li szczęśli­wi.Te­raz wiem, że to marze­nia z mo­jej wyobraźni.
Mój los nig­dy się nie my­li, więc czy jest ktoś kto będzie dla mnie tym kimś wyjątkowym.
Zaczęłam w to wątpić.
A może jednak?? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 listopada 2009, 16:51
Ika

Rady, różne tematy itp

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność